Magical thinking of Swedish-law evaluation refuted by new Swedish research

New research from Malmö’s state-funded prostitution programme contradicts the government’s recent evaluation that was embarrassingly light on evidence. Evaluators claimed that Internet prostitution was too difficult to investigate, so they provided no information, but Malmö did such research and provide extensive results. Their principal obvious finding is that Swedes, particularly the young, participate in commercial sex widely on the Internet, and don’t feel terrible about it.

Louise Persson and I made this point and others in a second article we published together the other day called Skarhed och Ask måste ta till sig kritiken mot utvärderingen av sexköpslagen. The title asks those responsible for the government evaluation to respond to the quantity of criticism that’s been directed toward them in debate articles and blogs (all the links are in the original article). To date, neither Skarhed, in charge of the investigation, nor anyone in the government has responded. The evaluation is currently in a consultation process allowing groups and individuals to submit statements of support, criticism and correction before any action can be taken on the law itself.

Conceivably the evaluation’s most important and obvious defect is its dependence on flawed data about street prostitution in Copenhagen, which has been debunked publicly more than once. We asked the evaluators to redo their calculations and claims using the correct data.

The evaluation makes a big thing of the supposedly wide support the law has amongst Swedes, leaning on a recent survey of attitudes. However, of 2500 survey questionnaires sent out, fewer than half were sent back in, and those are skewed towards certain groups, so the researcher himself cautioned against drawing too many conclusions. We noted that Skarhed had to have known about this warning, since she was present when it was made at a conference in 2008.

The evaluation’s attempt to include sex workers was pathetic, with the result that only 14 replies to a stilted questionnaire came back from two organised groups, one of former workers and one of current, Rose Alliance.

But most important we made a point about democracy: the evaluation has been strongly criticised yet spokespeople pretend nothing is wrong.

Skarhed och Ask måste ta till sig kritiken mot utvärderingen av sexköpslagen

Laura Agustín och Louise Persson, 13 september 2010, Newsmill

Sedan utvärderingen av sexköpslagen presenterades den 2 juli har vare sig regeringen eller ansvarig utredare besvarat någon av all den kritik som framförts i media och som inte kan viftas undan som om det blott handlade om värderingar. Det är mer än så som står på spel, som den vetenskapliga integriteten som alltid måste genomsyra det offentliga utredningsväsendet, eftersom det utgör själva basen i de demokratiska processer där lagstiftare tar vid. När det misslyckas är det ett hot mot demokratin

Sedan utvärderingen av sexköpslagen presenterades den 2 juli har vare sig regeringen eller ansvarig utredare besvarat någon av all den kritik som framförts i media, vilket skett genom debattartiklar som i Svenska Dagbladet, Expressen, Newsmill och The Local, och av skandinaviska sexarbetarorganisationer, även olika bloggare från helt olika politiska håll har gett sina synpunkter. Alla har det gemensamma att de diskuterat och riktat sig mot allvarliga brister i utredningen som visar på dess genomgående tvivelaktiga kvalitet.

Det är allt igenom viktig kritik som inte kan viftas undan som om det blott handlade om värderingar. Det är mer än så som står på spel, som den vetenskapliga integriteten som alltid måste genomsyra det offentliga utredningsväsendet, eftersom det utgör själva basen i de demokratiska processer där lagstiftare tar vid. När det misslyckas är det ett hot mot demokratin.

Det bestående intrycket är att ingen av de ansvariga är redo att försvara utredningens innehåll och slutsatser, vad det beror på låter vi vara osagt. Men vi måste peka på fyra särskilt problematiska delar av utredningen som måste adresseras innan några som helst beslut kring lagen kan fattas.

1. Felaktiga data om gatuprostitution. Vi blev förvånade att Skarhed inte verkade vara informerad om den skandal som uppdagades vid danska riksdagen i november förra året, när det visade sig att dataunderlaget om antalet sexarbetare (som byggde på besök hos en frivilligorganisation) avslöjades vara helt oriktiga och grovt överskattade. Eftersom utredningen jämförde höga siffror i Danmark med låga siffror i Sverige blev slutsatsen att sexköpslagen har minskat gatuprostitutionen, men detta kan inte hävdas om det inte är baserat på korrekt data. Dessutom, som alla forskare av sexindustrin vet, är det på nätet som ’den nya gatuprostitutionen’ finns. Utvärderingen litar för mycket på siffror om en form av prostitution som i själva verket får allt mindre betydelse.

Luriga siffror om ett svårgripbart fenomen kan på inga villkor användas som gissningar om sexindustrin som helhet, eller för prostitutionen som helhet.

2. Brist på data om sexhandeln på nätet. Den 30 augusti presenterade Kompetenscenter Prostitution Malmö (i samarbete med RFSL) resultatet av sina undersökningar kring hur svenska folket använder Internet för att köpa och sälja sexuella tjänster. Utredningen, som finansierades av Brottsoffermyndigheten, belyser hur kommersiellt sex kan undersökas vetenskapligt och på ett relevant sätt. Skarhed antydde att det var för svårt att undersöka prostitutionen på nätet, vilket Malmös rapport visar är felaktigt.

I motsats till den begränsning som regeringen ålade utvärderingen av sexköpslagen, har Brottsoffermyndigheten finansierat en studie som sägs ha som mål att främja forskning och andra studier, systematisk metodutveckling och andra liknande insatser som syftar till att öka kunskapen om prostitution och människohandel. Resultatet visar klart att många svenskar köper och säljer sex på nätet, och att de gör det utan att tycka att det är omoraliskt eller problematiskt. Rapporten demonstrerar också hur svenska ungdomar använder webcam i sexuella sammanhang med eller utan ersättning.

3. Inadekvat enkät vad gäller olika typer av sexarbetare. I Skarheds utredning finns en liten enkätredogörelse som utgörs av att en kort lista av frågor skickades till två små intresseorganisationer: PRIS och Rose Alliance. Men bara sju personer från vardera organisationen svarade. Problemet är att dessa två organisationer inte på något vis kan påstås vara representativa, och utredarna borde istället ha konstruerat en relevant enkät och gjort ett bättre och metodiskt urval (vilket Malmös utredning visar är möjligt att utföra). Det går inte att försvara etiskt eller metodiskt att man inte frågade fler personer om lagens effekter på deras liv.

En sådan här enkätundersökning måste utformas utifrån insikten att många typer av ”arbeten” eller ”arbetare” inte går att sortera under intresseorganisationer eller genom grovt indelade grupper. En annan typ av approach hade behövts, där forskare med erfarenhet i fältet borde konsulteras. Dessutom måste man vidga det traditionella och missvisande prostitutionsbegreppet som måste nyanseras att gälla mer än om det sker inomhus eller utomhus. Sexindustrin har många olika former som måste kunna redogöras för nu för tiden. Det är som om utredaren inte tagit uppgiften på allvar om sexarbetare.

4. Opålitlig och förhastad tolkning av den senaste attitydundersökningen. Eftersom Skarhed deltog på Nikk-konferensen i oktober 2008, måste hon ha hört forskaren Jari Kuosmanen (GU), som varnade för att resultaten i attitydundersökningen måste tolkas försiktigt, då bortfallet var så stort (mindre än hälften av 2 500 enkäter besvarades). I en artikel på European Journal of Social Research upprepar Kuosmanen denna varning: The responses should be interpreted in the light of a relatively large non-response group and the fact that certain groups are under-represented in the response group. Det vill säga, attitydundersökningen kan inte användas som något slags hårddata om vad och hur alla svenskar känner till och tycker om sexköpslagen.

Utredningen är nu ute på remiss. Det är inte något självklart etiskt eller demokratiskt gott med att försvara lagen genom att hävda att alla svenskar håller med och stödjer lagen. I en fungerande demokrati finns en förståelse för att meningsskiljaktigheter existerar och även uppskattade, inte censurerade eller utraderade. De kritiska synpunkterna är av vikt för utredarväsendet, en fungerande remissgång och ytterst den demokratiska processen.

En sak till borde sägas. Skarhed hävdade att skadereducering inte bedrivs i Sverige, som om det vore en svensk värdering att vara stolt över. Men flertalet offentligt finansierade program arbetar ju med ett sådant förhållningssätt, t ex inom narkomanvården, vad gäller sexarbetare i Sverige utgör samma nämnda center i Malmö ett sådant, om än sällsynt, exempel.

Vi kräver att ansvariga går i svaromål och reviderar sina källor och data, och inte minst reflekterar över vad detta innebär för de slutsatser och de lagförslag som utredningen lägger.

8 thoughts on “Magical thinking of Swedish-law evaluation refuted by new Swedish research

 1. Dave

  I did a post about the Swedish approach to prostitution a while back. In searching the web for background it was pretty plain that the Swedish model seems to be the shining utopian example held up by advocacy groups as the direction all Western countries should take in terms of eradicating the plague of prostitution (oops, I mean trafficking).

  I think you’re right that it has actually become part of the country’s brand (at least I think I read that on this site). That gives the state an incentive to perpetuate the image of success.

  Reply
 2. Laura Agustín

  dave, yes, you read about the swedish ‘brand’ here, because the Swedish Institute, which promotes swedish culture and understanding in the world, uses that language. the germans have the goethe institute, the spanish instituto cervantes, and so on – the promotion of a brand is normal.

  there are reasons why social solutions would characterise the swedish brand, i’ll be writing about that more. the way outsiders to sweden idealise it is really another issue, i guess it’s good to have someplace to point at.

  Reply
 3. Pingback: Twitter Trackbacks for Swedish Law | Malmö | New Research | Evaluation | Skarhed | Border Thinking on Migration, Trafficking and Commercial Sex [lauraagustin.com] on Topsy.com

 4. Belinda B-G

  Sieg Larrsson’s novels have done more to provide a nuanced understanding of the Swedish way of life than any of the prohibitionists’ unrealistic and dangerous and badly flawed arguments have.

  Reply
 5. Pingback: Swedish Law | Malmö | New Research | Evaluation | Skarhed | The Naked Anthropologist | contre la pénalisation des clients | Scoop.it

 6. Titiparisien

  Point of views and research like these ought to be shared. Sweden is not just manipulating evidence to show the success of its criminalization laws, but even lobbying actively for other countries to adopt similar legislation! Sex workers and people in general need to be saved from such a thing happening!

  I’ve had debates with abolitionists and they’re adamant that the laws have been successful. Whenever you raise a single objection that is based on facts, and not ideology or opinion, they accuse you of being in favour of slavery! That’s the argument of the abolitionists today!

  Reply
  1. laura agustin Post author

   I don’t think Sweden has to do anything since simply announcing the results of their flawed and mediocre evaluation of the law. The media, moral crusaders and local politicians/careerists have most to do with the spread of the idea. People want the law to be a solution and ignore all evidence to the contrary.

   Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.